کد خبر: ۲۷۰۱۱۹
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۶
در شرکت سهامی عام، مدیران شرکت باید از قوانین و مقررات دولتی پیروی کنند و ممکن است برای انجام تصمیمات بزرگتر نیاز به تایید دولتی داشته باشند.

فرق شرکت سهامی عام و خاص عبارت است از: شرکت سهامی عام: متعلق به دولت است و دارای سهامداران عمومی است. سهام این نوع شرکت در بازار بورس به صورت عمومی عرضه میشود. موسسان شرکت حداقل 20% از سرمایه خود را تعهد میکنند و حداقل 35% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت سپرده میکنند.
شرکت سهامی خاص: شرکت های سهامی خاص تعلقی به دولت نداشته و از تعداد سهامداران اندک تشکیل می شود. موسسان شرکت حداقل 35% از سرمایه خود را تعهد میکنند و حداقل 50% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت سپرده میکنند. این تفاوت ها در قوانین و مقررات شرکتها و قانون تجارت تعیین شده است. همچنین، هزینه ثبت شرکت سهامی عام و خاص نیز ممکن است متفاوت باشد و بهتر است با مراجع ثبت شرکت برای راه اندازی استارتاپ در شهرستان مورد نظر تماس گرفته شود تا جزئیات دقیق تری درباره هزینه ثبت شرکت در هر نوع مشخص شود.

 

فرق شرکت سهامی عام و خاص چیست؟

 

فرق شرکت سهامی عام و خاص از نظر انحلال

فرق شرکت سهامی عام و خاص از نظر انحلال عبارت است از:
1. میزان حداقل سرمایه لازم برای ادامه فعالیت شرکت و جلوگیری از انحلال آن: در شرکت سهامی عام، میزان حداقل سرمایه لازم برای ادامه فعالیت شرکت بیشتر است و این میزان در قانون تجارت تعریف شده است. در حالی که در شرکت سهامی خاص، این میزان کمتر است و معمولا توسط موسسان شرکت تعیین میشود.
2. مسئولیت صاحبان سهام: در شرکت سهامی عام، مسئولیت صاحبان سهام محدود است و تنها تا حد سرمایه سهامی که در شرکت دارند مسئولیت دارند. در حالی که در شرکت سهامی خاص، مسئولیت صاحبان سهام ممکن است بیشتر باشد و تا حدی بیشتر از سرمایه سهامی که در شرکت دارند مسئولیت دارند.
3. قوانین و مقررات: شرکت سهامی عام و خاص دارای قوانین و مقررات متفاوتی هستند و این قوانین و مقررات ممکن است در مورد انحلال شرکت نیز متفاوت باشند.
لطفا توجه داشته باشید که این تفاوت ها ممکن است بسته به شهرستان و نوع شرکت متفاوت باشد و بهتر است با مراجع ثبت شرکت در شهرستان مورد نظر تماس گرفته شود تا جزئیات دقیق تری درباره تفاوت های انحلال شرکت سهامی عام و خاص در هر نوع مشخص شود.

 

فرق شرکت سهامی عام و خاص چیست؟

 

فرق شرکت سهامی عام و خاص از نظر اداره و مدیریت شرکت چه می باشد

فرق شرکت سهامی عام و خاص از نظر اداره و مدیریت شرکت عبارت است از:
مدیریت شرکت سهامی عام بیشتر تحت نظارت دولت و سازمان های مربوطه است و مدیران شرکت باید از قوانین و مقررات دولتی پیروی کنند. در حالی که در شرکت سهامی خاص، مدیریت شرکت بیشتر به دست خود صاحبان سهام است و آنها می توانند بر اساس تصمیمات خود، شرکت را مدیریت کنند. در شرکت سهامی عام، مدیران شرکت باید از قوانین و مقررات دولتی پیروی کنند و ممکن است برای انجام تصمیمات بزرگتر نیاز به تایید دولتی داشته باشند.
در حالی که در شرکت سهامی خاص، صاحبان سهام می توانند بر اساس تصمیمات خود، شرکت را مدیریت کنند و برای انجام تصمیمات بزرگتر نیاز به تایید دولتی ندارند. در شرکت سهامی عام، ممکن است مدیران شرکت به دلیل نزدیکی به دولت و سازمان های مربوطه، برای انجام تصمیمات خود از تایید دولتی برخوردار باشند. در حالی که در شرکت سهامی خاص، صاحبان سهام مستقل از دولت هستند و می توانند بر اساس تصمیمات خود، شرکت را مدیریت کنند.

 

فرق شرکت سهامی عام و خاص چیست؟

 

فرق شرکت سهامی عام و خاص از نظر شرایط تشکیل و ثبت چیست؟

فرق شرکت سهامی عام و خاص از نظر شرایط تشکیل و ثبت عبارت است از:
1. شرایط تشکیل: شرکت سهامی عام متعلق به دولت است و دارای سهامداران عمومی است، در حالی که شرکت سهامی خاص به هیچ عنوان به دولت تعلق ندارد و تعداد سهامداران یا اعضای آن بسیار اندک است.2
2. شرایط ثبت: هزینه ثبت شرکت سهامی عام و خاص ممکن است متفاوت باشد و بهتر است با مراجع ثبت شرکت در شهرستان مورد نظر تماس گرفته شود.
3. شرکت سهامی عام در بخش هایی از اقتصاد که به دلیل اهمیت استراتژیک و تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور، نباید به دست شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی برسد، تشکیل میشود، در حالی که شرکت سهامی خاص یک شرکت بازرگانی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین به دست میآید و سرمایه در آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود است.

آیا برای ثبت شرکت سهامی عام نیاز به توافق صاحبان سهام در مورد سرمایه شرکت وجود دارد؟

بله، برای ثبت شرکت سهامی عام نیاز به توافق صاحبان سهام در مورد سرمایه شرکت وجود دارد. موسسان شرکت سهامی عام باید تعهدنامه سرمایه را تهیه و امضاء کنند که در آن تعهد میکنند حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت را تامین نمایند.
همچنین، در اساسنامه شرکت سهامی عام باید مواردی مانند سرمایه شرکت و تقسیم سهام و سایر مقررات مربوطه مشخص شود که نیاز به توافق صاحبان سهام دارد. لذا، توافق صاحبان سهام در مورد سرمایه شرکت برای ثبت شرکت سهامی عام ضروری است.

آیا در شرکت سهامی خاص و عام، تفاوتی در مسئولیت صاحبان سهام وجود دارد؟

در شرکت سهامی عام و خاص، تفاوتی در مسئولیت صاحبان سهام وجود دارد. این تفاوت ها عبارتند از:
مسئولیت صاحبان سهام خاص محدود است و تنها تا حد سرمایه سهامی که در شرکت دارند مسئولیت دارند. صاحبان سهام در شرکت سهامی خاص معمولا از دولت مستقل هستند و می توانند بر اساس تصمیمات خود، شرکت را مدیریت کنند.
در حالی کع مسئولیت صاحبان سهام عام ممکن است بیشتر باشد و تا حدی بیشتر از سرمایه سهامی که در شرکت دارند مسئولیت دارند. صاحبان سهام در شرکت سهامی عام ممکن است به دلیل نزدیکی به دولت و سازمان های مربوطه، برای انجام تصمیمات خود از تایید دولتی برخوردار باشند.
در شرکت سهامی عام و خاص، تفاوتی در تعداد سهام صاحبان سهام وجود دارد. در شرکت سهامی خاص، تعداد سهامداران یا اعضای آن بسیار اندک است و تمام سرمایه آن توسط موسسین به دست میآید و سرمایه در آن به سهام تقسیم شده است. در حالی که در شرکت سهامی عام، سهامداران عمومی هستند و تعداد آنها بسیار بیشتر از شرکت سهامی خاص است. همچنین، در شرکت سهامی عام، سهامداران عمومی می توانند سهام خود را به صورت عمومی خریداری کنند و به عنوان سهامدار در شرکت عمل کنند.

 

فرق شرکت سهامی عام و خاص چیست؟

 

چه مراحلی برای ثبت شرکت سهامی خاص و عام باید طی کرد؟

مراحل ثبت شرکت سهامی عام و خاص در ایران عموما شامل مراحل زیر است:
1. تهیه و انتخاب نام شرکت: نام شرکت سهامی عام باید مطابق با قوانین و مقررات ثبت شرکت ها باشد.
2. تهیه و امضاء اساسنامه: اساسنامه شرکت باید شامل مواردی مانند نام و آدرس شرکت، اهداف و فعالیت های شرکت، سرمایه شرکت و تقسیم سهام و سایر مقررات مربوطه باشد.
3. تهیه و امضاء تعهدنامه سرمایه: موسسان شرکت باید تعهدنامه سرمایه را تهیه و امضاء کنند که در آن تعهد میکنند حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت را تامین کنند.
4. پرداخت سرمایه: موسسان شرکت باید حداقل سرمایه مورد نیاز را پرداخت کنند و مبلغ معادل آن را در حسابی به نام شرکت سپرده کنند.
5. تهیه و امضاء اظهارنامه ثبت: اظهارنامه ثبت شرکت باید تهیه و امضاء شود و به همراه مدارک مورد نیاز به مرجع ثبت شرکت ارائه شود.
6. ثبت شرکت: پس از تکمیل مراحل قبلی، شرکت سهامی عام در مرجع ثبت شرکت ثبت میشود و شماره ثبتی دریافت میکند.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری