کد خبر: ۲۴۱۰۸۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۸
ولی الله شجاع پوریان
ولی الله شجاع پوریان در سرمقاله روزنامه همدلی نوشت: 1 -دکتر محمــود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم، حقوقدان، اســتاد دانشگاه و سیاستمداری متعهد است. صادقی در سال 1341 در الیگودرز متولد شد و با تحصیل در رشته حقوق در دانشگاههای تهران و تربیت مدرس، سوابق حوزوی خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم را نیز دارد. این نماینده اصالحطلب عالوه بر تدریس و وکالت و تالیف چند کتاب، در زمینههای پژوهشــی نیز فعال بوده است و در انتخابات مجلس دهم با حضور در لیســت امید تهران با کسب ۱٬۱۶۴٬۳۶۸ رای به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شد.

2 -او فرزند محمدحســین صادقی از روحانیون مبارز، انقالبی و سیاسی است و به عنوان فقیه، مجتهد و نماینده دوره اول مجلس بود؛ او علاوه بر افتخار شاگردی در محضر امام خمینی(ره) در محضر اســاتید بزرگ حوزه و آیات عظام بروجردی، اراکی، نجفی مرعشی و گلپایگانی به تحصیل پرداخت. محمدحسین صادقی که به صراحت لهجه، صداقت، پاکدستی، مردمداری و شجاعت مشهور و در زادگاه خوداز مقبولیتی فراوان برخــوردار بود، در حادثه بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسالمی در سال 1360 به شهادت رسید.

3 -مجلس شــورای اســامی در ساختار قانون اساســی نهادی موثر و به گفته معمار کبیر انقالب در راس امور اســت. به واقــع مجلس کانونی برای حضور افراد و شــخصیتهای آزاده، شجاع و مدافع حقوق ملت است تا با تکیه بر رای مردم از حریت، شــفافیت، عدالت و سیاست مبتنی بر دیانت دفاع کنند، از این رو به عنوان ســنگ محکی واقعی، ابزاری برای بروز جوهره وجودی انســانها و شناخت افراد اســت و معلوم میکند افرادی که به این جایگاه تکیه میزنند، در مسیر استیفای حقوق ملت قرار میگیرند یا با ورود به زدوبندهای سیاسی، مصلحت اندیشی، میل به ماندگاری در قدرت و عافیت طلبی، از این جایگاه برای مطامع و منافع شخصی استفاده میکنند.

4 -متاســفانه در ادوار مختلــف مجلس به دلایل متعــدد از جمله نظارتهای ناصحیح و ســلیقهای و نگرانی نمایندگان مجلس به ویژه در پروسه بررسی تایید صالحیتها برای ادوار پیش رو، تعداد نمایندگانی که با حریت، صداقت و سالمت به رســالت واقعی خود میپردازند رو به کاهش بوده اســت. بــه واقع نمایندگان مجلس به تدریج و حسب تجربه دریافتهاند اگر در برابر گلوگاههای فساد ایستادگی کنند، از حقوق مردم دفاع کنند، نطقهای چالشــی و نقادانه داشته باشند، دارای مواضع صریح و شــفاف باشــند و وارد معامله  و نه تعاملهای سیاسی- نشوند، امکان حضور در دوره های بعدی را ندارند و از این رو بخش زیادی از نمایندگان در دوره های مختلف به نمایندگانی منفعل و فاقد جرات و جسارت کافی برای مبارزه با فساد، حق طلبی و پرسشگری تبدیل شده اند که نیاز به آسیب شناسی دارد.

5 -در چنین روزگاری، محمود صادقی درخشید و به چهرهای ماندگار در مسیر اســتیفای حقوق ملت و ایفای نقش واقعی نماینده مجلس تبدیل شــده است. او گرچه پیش از مجلس دهم به عنوان شــخصیتی کمتر شــناخته شــده توانست صالحیت ورود به مجلس را پیدا کند، اما از همان ابتدا نشــان داد در این مسیر نه ترســی از ردصالحیت دارد و نه از مجلس برای خود جیبی دوخته اســت. مواضع جسورانه او در دفاع از حقوق ملت و مبارزه با فساد از گزارههای امیدبخش و قابل تحسین در مجلســی بود که نه تنها در راس امور نبود، بلکه در جریان بسیاری از امور مهم کشور هم نبود و تعداد زیادی از نمایندگان آن خود در منجالب فساد و رانت، شرافت انسانی خود را از دست داده اند.

6 -نــام صادقی به عنــوان نماینده ای مســلمان، انقلابی، مردمی، ضدفســاد، آزادی خــواه، صریح اللهجه و عــاری از منفعت طلبی، عافیت طلبــی، قدرت طلبی، ثروت انــدوزی و به مثابه یک اصلاح طلب واقعی در تاریخ ایران ثبت خواهد شــد.

مواضع شــجاعانه او در پیگیری موضوعاتی چون وضعیت حسابهای قوه قضائیه، حوادث مهم سیاسی، عملکرد نهادهای حاکمیتی، حقوق شهروندی، صندلی فروشی دانشگاهها و بورسیه های غیر قانونی، اعترافات تلویزیونی متهمان، حقوق کارگران، قانون جرم سیاســی، انتقاد از پولشــویی و فرار مالیاتی و سایر موضوعات و مسائل روز جامعه بدون هیچگونه رودربایســتی سیاســی و جناحی تصویر مردی را نشان میدهد که به آرمان های نظام و انقالب وفادار ماند.

7 -صالحیت محمود صادقی برای انتخابات مجلس یازدهم بدون داشتن پرونده مالی یا رانتخواهی تایید نشد! ابهامی بزرگ برای افکار عمومی و عالمت سوالی که در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان قضاوت خواهند کرد که چرا معدود چهره های شجاع و پاکدســت مجلس صالحیت حضور در مجلس را پیدا نمیکنند؟ چنین تصمیماتی با کدام مبانی دینی و انقلابی ما سازگار است؟ آیا تشکیل مجلسی بدون حضور مطهری ها و صادقی ها و دیگر آزاداندیشــانی که در هر دوره حذف شده اند، جایی برای تاثیرگذاری مجلس و ایجاد مشروعیت و مقبولیت باقی میگذارد؟

8 -محکومیت اخیر محمود صادقی به 21 ماه حبس، پاداش شایسته و مناسبی به ســامت و پاکدستی ایشــان نبود، هرچند صدور حکم علیه ایشان منطبق بر موازین قانونی و شاکیان خصوصی و مدعیالعموم اعالم شده است، اما تقارن صدور رای با پایان مســئولیت صادقی در مجلس، اگر یک خطای استراتژیک نباشد، یک بیسلیقگی است که بازتاب خوبی در جامعه ندارد و این فضا را در اختیار معاندان نظــام قرار میدهد که گویی محمود صادقی به دلیــل اعالم مواضع متفاوت خود در کســوت نماینده مجلس و بر خالف مصونیت سیاسی مستوجب چنین عقوبتی شده است. محمود صادقی فرزند این انقالب است و چنانچه خود بارها تاکید کرده هیچ زاویه ای با انقلاب و رهبری ندارد و تفاوت نگاه و نگرش او ناشــی از دلسوزی و تنوع در ســلیقه و نگاه انسانهاســت که مقام رهبری در سخنرانی اخیر خود به خوبی نســبت به عدم طرد چنین افرادی تاکید کردند: جبهه انقلاب را گسترش بدهید، یارگیری کنید؛ حذف نکنید؛ صرف اختلاف ســلیقه و اختلاف نظر درباره فلان مسئله موجب طرد نشود. بعضی هستند که به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی ّمی دهید معتقدند، در فلان مسئله اتی که شما به آن اهمی و به خیلی از خصوصی خاص با شــما موافق نیستند؛ این نباید موجب بشــود که شما او را طرد کنید، از دایره انقلابی گری خارج بدانید. هر چه میتوانید جبهه انقلاب را گســترش بدهید،جذب کنید...

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
1
1
اگه روحانی مبارز بوده چرا خلع لباس شده ،چه نونی بهم قرض میدید،همتون از یه کرباسید،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
0
2
مواضع ایشون بر خلاف سرداران و روحانیت و با بصیرتان !
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری