برچسب ها
برچسب: مذاکرات ایران و گروه 1 5
مطرح شدن احتمال ملاقات حسن ر515">15515">15">وحانی رئیس جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران... با د515">15515">15">ونالد ترامپ رئیس جمه515">15515">15">ور ایالات متحده در اخبار ر515">15515">15">وز... یکشنبه 515">15515">15">و همچنین اظهارنظر رئیس جمه515">15515">15">ور مبنی بر اینکه اگر... بدانیم با ملاقاتی منافع ملی تامین 515">15515">15">و کش515">15515">15">ور آبادتر می...
کد خبر: ۲۲۶۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


اولین موضع رسمی دولت ترامپ درباره برجام؛
د515">15515">15">ولت ترامپ در نخستین گزارش رسمی خ515">15515">15">ود از نح515">15515">15">وه اجرای... برجام از س515">15515">15">وی 515">15515">15">ایران اعتراف کرد جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران همچنان... به مفاد ت515">15515">15">وافقنامه هسته ای برجام پای بند ب515">15515">15">وده است...
د515">15515">15">ولت د515">15515">15">ونالد ترامپ رئیس جمه515">15515">15">وری آمریکا با تایید پایبندی 515">15515">15">ایران... 90 ر515">15515">15">وز دیگر تمدید کرد به گزارش سر515">15515">15">ویس بین الملل... اعتدال به نقل از آس515">15515">15">وشیتدپرس "رکس تیلرس515">15515">15">ون" 515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه... جمه515">15515">15">وریخ515">15515">15">واه مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی از 515">15515">15">وضعیت اجرای ت515">15515">15">وافقنامه هسته...
کد خبر: ۱۶۸۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰


معا515">15515">15">ون ار515">15515">15">وپا 515">15515">15">و آمریکای 515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه با بیان... هیات نظارت بر برجام تصمیم گیرنده درباره زمان 515">15515">15">و چگ515">15515">15">ونگی... برخ515">15515">15">ورد با این بدعهدی ها است به گزارش اعتدال به... نقل از ایرنا مجید تخت ر515">15515">15">وانچی ر515">15515">15">وز د515">15515">15">وشنبه در حاشیه...
کد خبر: ۱۵۴۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵


'مرضیه افخم' از 515">15515">15">ایرانیان فعال در عرصه اقتصادی در مالزی... خ515">15515">15">واست در مسیر تق515">15515">15">ویت ر515">15515">15">وابط اقتصادی سیاسی 515">15515">15">و فرهنگی بین... د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور گام بردارند ...
'مرضیه افخم' سفیر جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران در مالزی با... تاکید بر تلاش د515">15515">15">ولت در د515">15515">15">وران پسابرجام برای برداشتن گام... های بزرگ در راستای ت515">15515">15">وسعه پیشرفت 515">15515">15">و اعتلای بیشتر کش515">15515">15">ور... از 515">15515">15">ایرانیان فعال در عرصه اقتصادی در مالزی خ515">15515">15">واست در...
کد خبر: ۱۴۱۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۲


آنان هراس داشتند 515">15515">15">ایرانیان ر515">15515">15">وی پای خ515">15515">15">ود بایستند 515">15515">15">و ت515">15515">15">ولید... علم 515">15515">15">و آگاهی کنند برخی نمی دانند تحریم تحصیل از... آخرین تحریم هایی ب515">15515">15">ود که ما ت515">15515">15">وانستیم آن را برداریم...
515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه در جمع 515">15515">15">ایرانیان در شهر سیدنی استرالیا... لغ515">15515">15">و تحریم ادامه تحصیل شهر515">15515">15">وندان 515">15515">15">ایرانی در خارج را آخرین... م515">15515">15">وارد پذیرش در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 اعلام کرد... 515">15515">15">و گفت آنان از سلاح هسته ای نمی ترسند بلکه...
کد خبر: ۱۴۰۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶


515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه درم515">15515">15">ورد آزمایش م515">15515">15">وشکی 515">15515">15">ایران در هفته گذشته... آن را برای دفاع از کش515">15515">15">ور دانست 515">15515">15">و تاکید کرد... برنامه نظامی 515">15515">15">ایران مغایر برجام نیست ...
515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه 515">15515">15">ایران عصر سه شنبه به 515">15515">15">وقت محلی... تاکید کرد قدرت نظامی به تنهایی نمی ت515">15515">15">واند امنیت ایجاد... کند به گزارش اعتدال 'محمدج515">15515">15">واد ظریف' رئیس دستگاه دیپلماسی کش515">15515">15">ورمان... که برای سفری د515">15515">15">و ر515">15515">15">وزه در استرالیا بسر می برد...
کد خبر: ۱۴۰۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵


اسلام دین صلح 515">15515">15">و د515">15515">15">وستی 515">15515">15">و مخالف افراط گرایی است... اما هم اکن515">15515">15">ون مسلمانان قربانی خش515">15515">15">ونت هستند ...
'محمدج515">15515">15">واد ظریف' 515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه ر515">15515">15">وز سه شنبه در... نشست خبری با همتای استرالیایی خ515">15515">15">ود در کانبرا شرکت کرد... 515">15515">15">و گفت ر515">15515">15">وابط 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و استرالیا 515">15515">15">وارد فصل جدیدی شده... است به گزارش اعتدال 515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه 515">15515">15">ایران پس ا...
کد خبر: ۱۴۰۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵


در همین ارتباط به منظ515">15515">15">ور ر515">15515">15">وشن شدن برخی از این... پرسش ها 515">15515">15">و همچنین بررسی این تح515">15515">15">ولات انجمن 515">15515">15">ایرانی ر515">15515">15">وابط... از اجرایی شدن برجام را با حض515">15515">15">ور حمید بعیدی نژاد...
آخرین دقایق ر515">15515">15">وز ۱۶ ژان515">15515">15">ویه ۲۰۱۵ میلادی جهان سیاست شاهد... اتفاقی ب515">15515">15">ود که کمتر کسی را ت515">15515">15">وان بی اعتنایی به... آن است از 515">15515">15">وزرای ار515">15515">15">وپایی حاضر در هتل ک515">15515">15">وب515">15515">15">ورگ گرفته... تا سران سیاسی 515">15515">15">و حتی نهادهای اقتصادی به این ر515">15515">15">ویداد...
کد خبر: ۱۳۵۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸


515">15515">15">واردات نفت از 515">15515">15">ایران پس از اجرای برجام را داشته...
خان515">15515">15">واده ا515">15515">15">و از اهالی قدیمی آهار ر515">15515">15">وستایی در شمال شرقی... تهران هستند لیسانس ر515">15515">15">وابط دیپلماتیک خ515">15515">15">ود را در سال 515">1368... از دانشکده ر515">15515">15">وابط بین الملل 515">15515">15">وزارت ام515">15515">15">ور خارجه تهران گرفته... 515">15515">15">و پس از اخذ ف515">15515">15">وق لیسانس در سال 515">1375 برای...
کد خبر: ۱۲۹۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲


رییس انجمن صنفی کارفرمایی 515">15515">15">وارد کنندگان خ515">15515">15">ودر515">15515">15">و گفت با ت515">15515">15">وجه... به کاهش تقاضا برای خرید خ515">15515">15">ودر515">15515">15">وهای داخلی 515">15515">15">و خارجی 515">15515">15">واردات... خ515">15515">15">ودر515">15515">15">وهای خارجی به کش515">15515">15">ور تا حد زیادی کاهش یافته است...
رییس انجمن صنفی کارفرمایی 515">15515">15">وارد کنندگان خ515">15515">15">ودر515">15515">15">و گفت با ت515">15515">15">وجه... به کاهش تقاضا برای خرید خ515">15515">15">ودر515">15515">15">وهای داخلی 515">15515">15">و خارجی 515">15515">15">واردات... خ515">15515">15">ودر515">15515">15">وهای خارجی به کش515">15515">15">ور تا حد زیادی کاهش یافته است... میثم رضایی در گفت 515">15515">15">و گ515">15515">15">و با ایرنا با بیان...
کد خبر: ۱۲۵۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵


سخنگ515">15515">15">وی حزب اعتدال 515">15515">15">و ت515">15515">15">وسعه 515">15515">15">مذاکرات تیم سابق هسته ای... در 6 سال گذشته را خالی از حکمت 515">15515">15">و مصلحت... دانست 515">15515">15">و گفت آقایان فرام515">15515">15">وش کرده اند که با حرف... 515">15515">15">و نتیجه آن 6 قطعنامه سازمان ملل علیه 515">15515">15">ایران شد...
غلامعلی دهقان ر515">15515">15">وز د515">15515">15">وشنبه در 515">15515">15">واکنش به اظهارات انتقادی سعید... جلیلی در نشست کمیسی515">15515">15">ون 515">15515">15">ویژه بررسی برجام مجلس افز515">15515">15">ود آنچه... در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 حاصل شد نتیجه ماه... ها دیپلماسی تدبیر 515">15515">15">و اندیشه ب515">15515">15">ود 515">15515">15">وی با بیان این...
کد خبر: ۱۲۲۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵


515">15515">15">وزیر خارجه انگلیس بر لز515">15515">15">وم یافتن راه حل سیاسی 515">15515">15">و... انجام گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">ویی جامع با همه اقشار در یمن تاکید...
فیلیپ هام515">15515">15">وند که ر515">15515">15">وز یکشنبه ا515">15515">15">ول شهری515">15515">15">ور به تهران سفر... کرد 515">15515">15">و پس از بازگشایی سفارت انگلیس در تهران با... جمعی از مسئ515">15515">15">ولان کش515">15515">15">ورمان دیدار داشت در گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">ویی اختصاصی... با شبکه خبر به س515">15515">15">والاتی پیرام515">15515">15">ون ر515">15515">15">وابط تهران لندن 515">15515">15">و...
کد خبر: ۱۲۰۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸


بنیامین نتانیاه515">15515">15">و نخست 515">15515">15">وزیر رژیم صهی515">15515">15">ونیستی در آخرین ادعای جن515">15515">15">ون... آمیز خ515">15515">15">ود در م515">15515">15">ورد ت515">15515">15">وافق 515">15515">15">وین گفت 515">15515">15">ایران با این... ت515">15515">15">وافقنامه اسراییل را خفه خ515">15515">15">واهد کرد ...
به گزارش رسانه ر515">15515">15">وسی زبان 'ک515">15515">15">ورس اینف515">15515">15">و ک515">15515">15">و ایل' نتانیاه515">15515">15">و... در یک کنفرانس مطب515">15515">15">وعاتی خاطرنشان کرد اسراییل با گذشت زمان... بر مخالفت خ515">15515">15">ود با ت515">15515">15">وافق 515">15515">15">وین در م515">15515">15">ورد برنامه هسته... ای 515">15515">15">ایران خ515">15515">15">واهد افز515">15515">15">ود 515">15515">15">وی گفت هر قدر در م515">15515">15">ورد...
کد خبر: ۱۱۸۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲


جلسه ش515">15515">15">ورای امنیت برای رای گیری در ارتباط با پیش... ن515">15515">15">ویس قطعنامه تایید ت515">15515">15">وافق هسته ای 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5... 515">15515">15">و لغ515">15515">15">و تحریم های 515">15515">15">ایران در نی515">15515">15">وی515">15515">15">ورک برگزار 515">15515">15">و این... قطعنامه با اتفاق آرا تص515">15515">15">ویب شد عض515">15515">15">و دائم ش515">15515">15">ورای امنیت...
قطعنامه ش515">15515">15">ورای امنیت در رابطه با تایید " برجام" 515">15515">15">و... لغ515">15515">15">و قطعنامه&zwnj های قبلی علیه 515">15515">15">ایران دارای 515">12 بند مقدماتی... 515">15515">15">و 30 بند اجرایی خ515">15515">15">واهد ب515">15515">15">ود 515">15515">15">و برنامه اقدام جامع... مشترک یا همان ت515">15515">15">وافق نامه ژن515">15515">15">و ضمیمه آن خ515">15515">15">واهد ب515">15515">15">ود...
کد خبر: ۱۱۴۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹


قطعنامه ش515">15515">15">ورای امنیت در رابطه با تایید "برجام" 515">15515">15">و لغ515">15515">15">و... قطعنامه های قبلی علیه 515">15515">15">ایران دارای 515">12 بند مقدماتی 515">15515">15">و... 30 بند اجرایی خ515">15515">15">واهد ب515">15515">15">ود 515">15515">15">و برنامه اقدام جامع مشترک... یا همان ت515">15515">15">وافق نامه ژن515">15515">15">و ضمیمه آن خ515">15515">15">واهد ب515">15515">15">ود این...
جلسه ش515">15515">15">ورای امنیت برای رای&zwnj گیری در ارتباط با پیش&zwnj... ن515">15515">15">ویس قطعنامه تایید ت515">15515">15">وافق هسته&zwnj ای 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5... 515">15515">15">و لغ515">15515">15">و تحریم&zwnj های 515">15515">15">ایران در نی515">15515">15">وی515">15515">15">ورک برگزار 515">15515">15">و این... قطعنامه با اتفاق آرا تص515">15515">15">ویب شد به گزارش اعتدال 5...
کد خبر: ۱۱۴۸۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹


آزادسازی دارایی های بل515">15515">15">وکه شده در حالی از اهم نتایج... 515">15515">15">مذاکرات هسته ای محس515">15515">15">وب می ش515">15515">15">ود که اعداد 515">15515">15">و ارقام... اعلام شده از میزان 515">15515">15">واقعی ارزهای مسد515">15515">15">ود شده 515">15515">15">ایران در... سایر کش515">15515">15">ورها هن515">15515">15">وز به ط515">15515">15">ور دقیق شفاف سازی نشده 515">15515">15">و...
به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا در ط515">15515">15">ول سالهای... گذشته 515">15515">15">و تشدید تحریم&zwnj ها به&zwnj 515">15515">15">ویژه در ح515">15515">15">وزه بانکی... 515">15515">15">و مبادلات بین&zwnj المللی بخش قابل ت515">15515">15">وجهی از منابع ارزی... حاصل از صادرات نفتی 515">15515">15">و غیر نفتی کش515">15515">15">ورمان به داخل...
کد خبر: ۱۱۴۸۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹


طراحی سیستم س515">15515">15">وئیفت به نح515">15515">15">وی ب515">15515">15">وده که درصد اشتباه در... آن بسیار اندک است 515">15515">15">ودرص515">15515">15">ورتی که مشخصه پیام به ط515">15515">15">ور... صحیح 515">15515">15">و مطابق با استانداردها تنظیم نش515">15515">15">ود سیستم از قب515">15515">15">ول... آن خ515">15515">15">ودداری می کند س515">15515">15">وئیفت ادعا می کند که درحد515">15515">15">ود...
پس از جمع بندی نهایی 515">15515">15">مذاکرات هسته ای میان 515">15515">15">ایران... 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه ۵+۱ س515">15515">15">وئیفت در بیانیه ای اعلام کرد ۱۶... بانک 515">15515">15">ایرانی در انتظار پی515">15515">15">وستن به شبکه ارتباطات مالی بین... بانکی هستند به گزارش خبرگزاری صدا 515">15515">15">و سیما نمایندگان س515">15515">15">وئیفت...
کد خبر: ۱۱۴۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۵


پایان یافتن 515">15515">15">مذاکرات هسته ای 515">15515">15">ایران 515">1+5 س515">15515">15">وژه مطالب طنز... مختلفی هم شده است از جمله مطلبی از 515">15515">15">وحید میرزایی... که با عن515">15515">15">وان انتشار فایل ص515">15515">15">وتی آخرین بگ515">15515">15">ومگ515">15515">15">وهای قبل از... ت515">15515">15">وافق به رشته تحریر درآ515">15515">15">ورده است ...
به گزارش اعتدال در ر515">15515">15">وزنامه قان515">15515">15">ون آمده است « بالاخره... 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 در آخرین جلسه که بامداد... سه&zwnj شنبه برگزار شد پایان یافت 515">15515">15">و د515">15515">15">و طرف به... ت515">15515">15">وافق رسیدند خبرنگاران حاضر در هتل ک515">15515">15">وب515">15515">15">ورگ 515">15515">15">وین از گفت&zwnj...
کد خبر: ۱۱۴۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴


ای 515">15515">15">وارد فاز جدید تجاری سازی می ش515">15515">15">ود گفت ت515">15515">15">وسعه... صنعت هسته ای از این به بعد به گ515">15515">15">ونه ای... حرکت می کند که در آن هزینه فایده لحاظ ش515">15515">15">ود... 515">15515">15">و در این زمینه شاهد برداشتن قدم های بلندی خ515">15515">15">واهیم...
ج515">15515">15">واد ظریف 515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">وین حض515">15515">15">ور داشت... صبح چهارشنبه هنگام 515">15515">15">ور515">15515">15">ود به تهران در پا515">15515">15">وی515">15515">15">ون جمه515">15515">15">وری فر515">15515">15">ودگاه... مهرآباد در جمع خبرنگاران افز515">15515">15">ود دکتر ظریف زینت بخش دیپلماسی... کش515">15515">15">ور هستند 515">15515">15">و باید بگ515">15515">15">ویم دیدم که به همراه همکارانشان...
کد خبر: ۱۱۴۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴


515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه آمریکا عصر امر515">15515">15">وز در یک کنفرانس خبری... در 515">15515">15">وین در خص515">15515">15">وص ت515">15515">15">وافق حاصل شده بین 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و... گر515">15515">15">وه 5+515">1 اظهار کرد این ت515">15515">15">وافق خ515">15515">15">وبی است که ما... به دنبال آن ب515">15515">15">ودیم ...
به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا 515">15515">15">وزیر خارجه آمریکا... در این نشست مطب515">15515">15">وعاتی افز515">15515">15">ود این ت515">15515">15">وافق به ص515">15515">15">ورت مرحله... ای اجرا می ش515">15515">15">ود 515">15515">15">وی درباره سطح مجاز غنی سازی... ا515">15515">15">ورانی515">15515">15">وم در 515">15515">15">ایران بر اساس ت515">15515">15">وافق گفت این سطح از...
کد خبر: ۱۱۴۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳