نظرسنجی
آیا شما هواپیمایی ماهان را در انتقال ویروس کرونا به ایران مقصر می دانید؟ آیا بعد از این از خدمات این هواپیمایی استفاده می کنید؟
خیر- مقصر نمی دانم و از خدمات ان استفاده می کنم
13.85%
بله- مقصر می دانم و دیگر از خدمات این شرکت استفاده نمی کنم
86.15%

با توجه به شیوع کرونا در کشور، دولت را بیشتر مقصر می دانید یا مردم را؟
آیا شما هواپیمایی ماهان را در انتقال ویروس کرونا به ایران مقصر می دانید؟ آیا بعد از این از خدمات این هواپیمایی استفاده می کنید؟