کد خبر: ۲۴۸۶۲۵
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
چندی پیش خبری در سایت اعتدال به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر سمی بودن «خمیر بازی اسلایم» منتشر شد، این شرکت در جوابیه ای به تشریح موارد مطرح شده بر علیه خود پرداخت و اعتدال بنابر قانون مطبوعات موظف به انتشار این جوابیه است که در ادامه شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم.
خمیربازی اسلایم، خطرناک و سرطان زاست


خمیر بازی اسلایم که به خمیر جادویی معروف است از وسایل بازی محبوب کودکان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ خمیر بازی اسلایم که به خمیر جادویی معروف است از وسایل بازی محبوب کودکان به شمار می‌رود اما طبق آزمایش‌های صورت گرفته در آزمایشگاه‌های غذا و داروی کشور، خاصیت سرطان زایی این نوع خمیر‌های بازی به اثبات رسیده است.

به همین منظور گشت مشترک تعزیرات استان اردبیل با همکاری بازرسان صمت و غذا و دارو و بهداشت، اقدام به جمع آوری این نوع خمیر‌های بازی از سطح لوازم التحریر فروشی‌ها و اسباب بازی فروشی‌ها کردند.

 
جوابیه: 

آیا اسالیم خطرناک و سمی است؟

چند س الی است که سرو کله یک اسباب بازی جذاب و جد ید در کشور پیدا شده است.این اسباب بازی عالوه بر
جذابیت دارای قیمت ارزان م ی باشد و ایجاد اشتغال فراوان ی به صورت مستق یم و غیر مستقیم نموده است.
بعالوه بازارهای صادراتی آن درکشورهای همسایه نظ یر عراق و افغانستان باز شده است و به این کشورها صادر
میگردد .
از دید تاریخی اسالی م اولین بار توسط شرکت ماتل Mattle امریکا ساخته و به بازار عرضه گردید
اخیرا اخباری مبن ی بر سمی و سرطان زا بودن آن شنیده می شود اما ایا اسالی م واقعا سمی و سرطان زاست؟
ترکیبات ش یمیایی اسالی م چی ست؟:
ترکیبات اصلی انواع اسالیم پل ی ساکارید گوارگام ویا ترکیبات شامل پلی وی نیل الکل و سد یم تترا بورات می باشد .
بعالوه از مواد رنگ ی ونیز مواد معطر ونی ز افزودن ی های نرم کننده برا ی تولید اسالی م استفاده می شود .
آیا ترکی بات موجود در اسالی م سرطان زا و سمی هستند؟
ابتدا نگاهی به کاربرد مواد تشکیل دهنده اسالیم در مواد مصرفی روزانه بیندازیم .
1 -آب : 93 درصد از اسالیم را آب تصفیه شده تشکیل داده است.
2 -گوارگام:
گوارگام یک افزودنی خوراکی است که مصارف بسیار زیاد ی در صنعت مواد غذایی، دارویی و آرایشی دارد.
این جسم یک فیبر غذایی گرفته شده از نوعی لوبیای خوشهای )گیاه گوار( در هند است؛ و بیشتر در پاکستان و
هندوستان و ایاالت متحده آمریکا تولید می شود .
بعنوان تغلیظ کننده در تولی د بستنی ، دسر های سرد، محصوالت پخت شده مثل ک یک و کلوچه، انواع سس،
لبنیات، انواع نوش یدنی، فرآورده ها ی کنسرو شده، انواع مربا و..... استفاده می شود.

3 -پلی وینیل الکل :
پلی وینیل الکل یکی ازپلیمرهای پر کاربرد در صنای ع غذایی، پزشکی، بسته بند ی، چسب و ... می باشد .
لنزهای چشمی، تولید کیسه های پالستیکی تجزی ه پذ یر، تولید ماسک های الی ه بردار صورت، ساخت غضروف
های تعوی ضی و....... از کاربردهای پلی وینیل الکل م ی باشد .
4 -بوراکس:
بوراکس یا سد یم تترا بورات کاربردهای فراوانی در تولید مواد ارایشی و بهداشتی دارد
برخی کاربردهای بوراکس عبارتند از:
تولید مایعات و پودرهای لباسشویی)تا بیش از 7 درصد( ،سفید کننده دندان، ، تولید لعاب و ش یشه، استفاده در
تولید دارو و ... و جالب توجه ا ینکه بعنوان افزودنی با شمارهE285 بعنوان قوام دهنده در مواد غذایی مورد استفاده
قرار میگ یرد.
با یک نگاه ساده به کاربردهای مواد اولی ه اسالیم در سایر محصوالت مصرفی روزانه می توان گفت که اسالیم نمی
تواند سمی و خطرناک باشد .
اما مالک سمیت و یا خطر ی ک ماده و یا ترکیب ش یمیایی چیست؟
هر ماده ش یمیایی دارای یک برگه مشخصات ایمنی یا (sheet data safety(SDS می باشد .
این برگه دارا ی 16 ایتم است که در آن کل یه اطالعات ایمنی مرتبط با ماده ش یمیایی در آن نوشته شده است. ایتم
11 این برگه اطالعات مرتبط با سم شناس ی فراورده می باشد .
هر ماده ش یمیایی دارای 4 خطر عمده است که عبارتند از:
بلعیدن، تنفس، تماس پوست ی و تماس با چشم
معیار اندازه گیری سمیت هر ماده ش یمیایی با فاکتور LD50 تعیین می گردد .
dosel lethal Median متوسط دوز کشنده که به صورت LD50 نشان داده می شود، عبارت است از مقدار
معینی از یک چسم که اگر رو ی یک عده از حیوانات آزمایشگاهی مورد مصرف قرار گیرد به طور متوسط ۵۰ درصد
آنان را از بین می برد.

هرچه مقدار LD50 ۵۰ بزرگتر باشد سمیت ماده کمتر است. LD50 بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن
حیوان استفاده شده برای تعیین درجه سمیت بیان می شود.
مطابق با طبقه بند ی تعیین شده در سم شناس ی:
LD50 صفر تا ۵۰ دهانی و ۰ تا 2۰۰ میلیگرمدرکیلوگرم از راه پوست بسیار سمی
LD50 ۵1 تا ۵۰۰ از راه دهانی و 2۰1 تا 2۰۰۰ می لیگرم در کی لوگرم از راه پوست سم با خطر متوسط
LD50 ۵۰1 تا ۵۰۰۰ از راه دهان و 2۰۰۰ تا 2۰۰۰۰ م یلیگرم در ک یلوگرم از راه پوست سم کم خطر
LD50 بیش از ۵۰۰۰ از راه دهان و بیش از 2۰۰۰۰ می لیگرم درکیلوگرم از راه پوست سم بی خطر محسوب
می شود .
با مراجعه به برگه اطالعات ای منی مواد اولیه اسالیم به نتای ج زیر خواهیم رس ید
LD50 برای بوراکس معادل دهانی ۵۰۰۰ و پوستی 1۰۰۰۰ میلیگرم در کیلوگرم است
LD50 برای پلی وینیل الکل دهانی بیش از ۵۰۰۰ و پوستی 749۰ میلیگرم در کی لوگرم م ی باشد
LD50 برای گوارگام از راه دهان 677۰ میلی گرم در کی لوگرم و برا ی پوستی اطالعات ی موجود ن یست.
بنابر این بوراکس ، پلی وی نی ل الکل و گوارگام جزوسموم بی خطر از راه بلعیدن م ی باشند و از دیدگاه پوستی
جزوسموم کم خطر هستند .
برگه اطالعات ایمنی این مواد را م ی توانید از لینک های زی ر دانلود کنید

https://beta-
static.fishersci.com/content/dam/fishersci/en_US/documents/programs/educatio

n/regulatory-documents/sds/chemicals/chemicals-p/S25473.pdf

https://beta-
static.fishersci.com/content/dam/fishersci/en_US/documents/programs/educatio

n/regulatory-documents/sds/chemicals/chemicals-g/S25346.pdf

https://beta-
static.fishersci.com/content/dam/fishersci/en_US/documents/programs/educatio

n/regulatory-documents/sds/chemicals/chemicals-s/S25537.pdf

بهتر است بدانید که LD50 برای نمک طعام که به صورت روزانه مصرف میکنید از راه دهانی 3۰۰۰ میلی گرم
درکیلوگرم میباشد وبعبارتی سمیت نمک طعام از بوراکس بیشتر است.

اما داستان سرطان زا بودن اسالیم از کجا شروع شد؟
اصل داستان از اظهارات یکی از تولید کنندگان خمیر باز ی در یک رپرتاز تلوزی ونی آغاز گردید .
و این تولید کننده که مشخص نیست از چه تخصصی برخوردار است با ایجاد هراس در دل مردم به خطرات ی نظی ر
سرطان زا بودن، اسهال و استفراغ و کم هوش ی و .... اشاره نمود تا بتواند رقیب جد ی خم یر بازی های تولید ی اش
را از میدان خارج کند .
گرچه مستندات علمی ادعاهای این فرد را تایید نمی کند اما به صورت رسانه ای به آن دامن زده شد و این هراس
هنوز وجود دارد و عمال درصد باالیی از اشتغال و ارزش افزوده مستقیم و غیر مستقیم و نیز ی ک کاالی صادراتی
در حال حذف از بازار است.
حداکثرمیران بوراکس موجود در یک اسالیم تا سطح کمتر از یک دهم درصد است بعبارتی در ی ک بسته اسالی م
2۵۰ گرم ی حداکثر 23۰۰ میلی گرم بوراکس موجود است که با توجه به اطالعات سم شناس ی یک کودک 2۰
کیلوگرمی باید حداقل 43 بسته اسالی م 2۵۰ گرمی را بخورد تا از دیدگاه سم شناس ی مسموم شود که عمال چنین
اتفاقی هی چگاه رخ نخواهد داد و یا در یک بسته اسالی م 2۵۰ گرمی باید حداقل 2۰۰ گرم بوراکس موجود باشد تا
از دیدگاه پوستی خطر در حد ضعیف ایجاد کند که این امر نیز از محاالت است.
بعالوه اگر فرض بر ادعاهای مطرح شده باشد و بوراکس را سرطان زا بدانیم از همین امروز باید مصرف شوینده
هایی مانند پرس یل که تا ۵ درصد وزنی بوراکس دارد و بسیاری از شوینده های دیگرو نیز ماسک های الیه بردار
پوستی و بسیاری از کرم ها و سایر لوازم بهداشتی و ارایشی موجود در بازار جمع اوری و معدوم شوند و تولید آنها
ممنوع گردد .
البته فرض بر تولید محصول استاندارد توسط متخصصین ای ن امر می باشد و بد یهی است مانند سایر فراورده هایی
مانند انواع غذا و شوینده و لوازم بهداشتی و اسباب باز ی و ... که امکان تقلب در آ ن است برخی تولید کنندگان

سود جو نیز با استفاده از رنگ های نساجی و سایر مواد خطر افرین در اسالی م اقدام به تولید محصول خطرناک
می نمایند .
درهر صورت الزم است که توسط متخصصین امربا دالی ل علمی این اسباب بازی ارزیابی شود تا خیال تولید
کنندگان و نیر مصرف کنندگان راحت شود .
از دید تخصصی و سم شناس ی چنانچه اسالیم با مواد اولی ه مرغوب و استاندارد و بهداشتی تولید شود ی ک اسباب
بازی کامال بی خطر است.نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری