کد خبر: ۲۳۰۸۲۰
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۶
براساس ماده هفت آئین‌نامه «نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات» مصوب جلسه 13/8/88 هیأت وزیران، نشریات دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که از کیفیت محتوایی لازم برخوردار باشند، مشمول دریافت یارانه موضوع این آئین‌نامه بوده و مطابق شیوه نامه زیر مورد حمایت قرار می‌گیرند.
براساس ماده هفت آئین‌نامه «نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات» مصوب جلسه 13/8/88 هیأت وزیران، نشریات دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که از کیفیت محتوایی لازم برخوردار باشند، مشمول دریافت یارانه موضوع این آئین‌نامه بوده و مطابق شیوه نامه زیر مورد حمایت قرار می‌گیرند.

ماده 1) شرایط برخورداری از حمایت

الف)مطبوعات، به شرطی مشمول دریافت یارانه می شوند که مطابق جدول زیر از حداقل شرایط برخوردار باشند.

ردیف ترتیب انتشار نظم در انتشار ضریب کیفی تعداد صفحات توضیحات
1                  روزنامه‌ سراسری 70 30 8  
2                 روزنامه استانی/ منطقه‌ای 60 25 8 فقط تک‌شهرها 4 صفحه مورد قبول است
3                هفته‌نامه یا دوهفته‌نامه سراسری 70 60 12 فقط تک‌شهرها 8 صفحه مورد قبول است
4                 هفته‌نامه یا دوهفته‌نامه غیر سراسری 60 50 8  
5                ماهنامه و دوماهنامه سراسری 70 60 24  
6                 ماهنامه و دوماهنامه  استانی/ منطقه‌ای 60 50 16 برای ماهنامه‌ها و دوماهنامه‌های محلی 12 صفحه مورد قبول است.
7                فصلنامه و دوفصلنامه 75 70 64 سالنامه ها از شمول حمایت خارج اند.

ارقام مربوط به نظم در انتشار و ضریب کیفی، مندرج در جدول فوق، برای محاسبه یارانه شش‌ماه اول سال 98 بوده و در شش‌ماهه دوم سال 98، محاسبه براساس جدول زیر صورت می گیرد.

 

ردیف ترتیب انتشار نظم در انتشار ضریب کیفی تعداد صفحات
1                  روزنامه‌ سراسری 90 40 8
2                 روزنامه استانی/ منطقه‌ای 80 35 8
3                هفته‌نامه یا دوهفته‌نامه سراسری 90 70 12
4                 هفته‌نامه یا دوهفته‌نامه غیر سراسری 80 60 8
5                ماهنامه و دوماهنامه سراسری 90 70 24
6                 ماهنامه و دوماهنامه  استانی/ منطقه‌ای 80 60 16
7                فصلنامه و دوفصلنامه

(به جز سالنامه)

100 80 64
 • ارقام مربوط به ضریب کیفی، تا زمان رتبه‌بندی جدید اعتبار دارد و پس از آن به منظور ارتقاء کیفی و محتوایی نشریات حد نصاب آن افزایش خواهد یافت.
 • روزنامه‌های سراسری در شش‌ماهه اول به شرطی مشمول حمایت قرار می گیرند که حداقل در 17 استان توزیع شده و برای هراستان حداقل 50 نسخه ارسال کنند
 • روزنامه سراسری به روزنامه ای اطلاق می شود که در تمام استان ها توزیع شود.

سایر روزنامه های سراسری به شرح جدول زیر دسته بندی شده و مورد حمایت قرار می گیرند:

ردیف تعداد استان های محل توزیع ضریب حمایت
1 31 1
2 30-17 0.8
 • نشریات در صورت اعلام وصول به موقع (15 روز بعد از تاریخ چاپ) مشمول حمایت قرار می‌گیرند.
 • نشریاتی که به صورت دیجیتال چاپ می شوند، از شمول دریافت یارانه خارج اند.

 

 ب) بودجه حمایتی به رسانه هایی تعلق می گیرد که با تولید و انتشار محتوا و فرآورده های خبری، تحلیلی و تصویری، در چارچوب موضوعات ماده 6 این شیوه نامه، عمل کرده و برای اقدامات خود گزارش های لازم را ارائه کرده باشند. تعیین میزان حمایت و ارزیابی گزارش های دریافتی با کارگروهی متشکل از صاحب نظران شامل مدیران و صنوف رسانه ای خواهد بود.

ماده 2) فرمول حمایت

حمایت از نشریات، تابع مؤلفه هایی است که به صورت‌های شکلی و محتوایی مشخص و محاسبه می‌شوند. در این فرمول حاصلضرب مؤلفه‌های «شمارگان حمایتی، قطع، دفعات انتشار، ضریب کیفی، تعداد صفحات، نظم در انتشار و ضریب ریالی کاغذ» نقش دارند.

ردیف مؤلفه‌های حمایت تعریف
1 شمارگان حمایتی برآورد شمارگان حمایتی بر اساس کارشناسی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و مبتنی بر چهار عامل زیر صورت می گیرد:

1-      خوداظهاری مدیران مسؤول به همراه ارائه مستندات نحوه توزیع

2-     آمار ارائه شده توسط چاپخانه ها

3-     نتایج بازرسی های ادواری از چاپخانه ها

4-     اطلاعات دریافتی از مراکز توزیع(سراسری، استان ها و دکه های مطبوعاتی)

اطلاعات ارائه شده توسط ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و خانه های مطبوعات برای برآورد شمارگان نشریات غیرسراسری مورد استفاده قرار می گیرد.

2 قطع طول و عرض تائید شده نشریه در سامانه جامع رسانه ها (مساحت نشریه)
3  

دفعات انتشار

تعداد شماره هایی از نشریه که در دوره های حمایت، منتشر و اعلام وصول آن ها تا  15روز پس از پایان دوره، تأئید شده است، مورد حمایت قرار می گیرد. شماره هایی که پس از این تاریخ، اعلام وصولشان تائید شود، مشمول حمایت نخواهند شد.
4 ضریب کیفی امتیازی که نشریات بر اساس محاسبه شاخص های کیفی کسب می کنند. عدد ضریب کیفی به عنوان ضریب عمل می کند.
5 تعداد صفحات تعداد صفحات منتشره در بازه زمانی حمایت، پس از کسر تعداد صفحات آگهی
6 نظم در انتشار میزان انتشار و اعلام وصول منظم نشریه، مطابق محاسبه سامانه جامع. تأثیر نظم در انتشار مطابق جدول مندرج در ماده یک است.
7 ضریب ریالی کاغذ عدد قیمت حمایتی کاغذ روزنامه که در هر دوره تعیین و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

 

ماده 3) سقف تعداد نشریات مورد حمایت برای مؤسسات حقوقی و افراد حقیقی

میزان حمایت از نشریات متعدد دارای صاحب‌امتیاز حقیقی یا حقوقی واحد تا زمان تعیین تکلیف این گروه از نشریات توسط هیأت نظارت بر مطبوعات، مطابق جدول زیر تعیین می شود.

ردیف تعداد نشریات میزان حمایت
1 3-1 100 درصد
2 5-4 75 درصد
3 10-6 50 درصد
4 بالای 10 صفر درصد

تبصره: برای ردیف چهار، به ترتیب از بالاترین ضریب کیفی انتخاب و در فهرست حمایت قرار می گیرند. در این فهرست اولویت به ترتیب با روزنامه، خبرگزاری و پایگاه خبری است.

 

ماده 4) موارد زیر به عنوان ضرائب افزاینده و کاهنده عمل می کند:

 • یارانه نشریات متعلق به استان های کم برخوردار، حداکثر با ضریب 2 محاسبه می شود. اسامی این استان ها مطابق اعلام صندوق توسعه ملّی و مرکز آمار، به شرح زیر است: آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان.
 • تذکرات مکتوب هیأت نظارت 10 درصد و تذکرات اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 5 درصد تأثیر کاهنده در یارانه پرداختی دارد.
 • تشویق های مکتوب هیأت نظارت 10 درصد و تشویق های اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 5 درصد تأثیر افزاینده در یارانه پرداختی دارد.

ماده 5) محدودیت های حمایتی

 • نشریات از ابتدای صدور مجوز تا پایان سال سوم از هیچگونه حمایتی برخوردار نمی شوند.
 • برای نشریاتی که به روزنامه تبدیل شده اند، سابقه قبلی لحاظ نشده و مطابق بند یک همین ماده عمل می‌شود.
 • نشریاتی که که گستره توزیع آنها به سراسری تبدیل شده، مشمول بند یک این ماده خواهند بود.
 • چنانچه شمارگان اعلام شده توسط نشریات مغایر با شمارگان تأئید شده در بازرسی ها باشد، میزان حمایت آنها می تواند تا یک سوم کاهش یابد.

 

ماده 6) اولویت‌های موضوعی در محاسبه یارانه مطبوعات

 

الف) اقتصاد و توسعه ملی

1) پرداختن به محورهای٢۴ گانه اقتصاد مقاومتی

2) فرهنگ سازی در موضوع رونق تولید به عنوان شعار سال و حمایت از کالای ایرانی

3) توسعه گردشگری و ایرانگردی

4) فرهنگ سازی در حوزه اصلاح الگوی مصرف

5) ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و مدیریت مصرف آب و انرژی

ب) فرهنگی- اجتماعی

 • ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی

2) ترویج زبان فارسی (یا اهتمام به فعالیت در کشورهای فارسی زبان)

3) ترویج فرهنگ کتاب خوانی

4) فعالیت در حوزه کودک و نوجوان

5) آسیب شناسی معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و … با رویکرد اصلاح و افزایش سرمایه اجتماعی

ج) سیاست خارجی و امنیت ملی

 1) پرداختن به سیاست های کلان نظام در موضوع دیپلماسی و سیاست خارجی بویژه به زبان های مختلف

 2) تحکیم همبستگی ملی، تمامیت ارضی و پرهیز از واگرایی بویژه در استان های جدار مرزی

3) تحکیم پایه های امنیت ملی و مصالح کشور در چارچوب سیاست های نظام

د) فرهنگ و معارف اسلامی و دفاع مقدس

 • قرآن، نماز، معارف و احکام اسلامی
 • فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس و محور مقاومت

تبصره1: رسانه هایی که حداقل60 درصد مطالب آن‌ها (به طور کامل یا ترکیبی) در یکی از چهار گروه موضوعی فوق باشند، مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

تبصره2: استفاده از ظرفیت حمایتی بندهای فوق، مستلزم ارائه مستندات بوده و تأیید درخواست، پس از بررسی کارشناسی در کارگروه مربوطه صورت می گیرد.

تبصره3: نشریات دارای موضوعات ویژه، در صورت تأیید، مصداق بند یک ماده 5 این شیوه نامه قرار نمی گیرد.نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری