کد خبر: ۱۹۱۷۵۹
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۹
كمال الدين پيرموذن

اعتدال : امروز درآمد هاي در دسترس صندوقهاي بازنشستگي به واسطه افزايش سهم بازنشستگان و فقدان سرمايه گذاري هاي سودمند اقتصادي در صندوقها باچالش هاي جدي مواجه شده اند و نگراني هاي اساسي براي مشتركين اجتماعي انها فراهم اورده است.

پايدار سازي صندوق هاي بازنشستگي ، مشکل اصلي آنها به شمار مي رود و اين مهم از عدم پيش بيني روز مبادا و انجام نشدن سرمايه گذاري خوب منتج مي شود.

با پايدار سازي صندوقهاي بازنشستگي،به ياري بازنشتگان بشتابيم و بحران زدايي كنيم

با افزايش تعداد بازنشتگان به بيمه شدگان-آن هم در اقتصادي كه بيش از آنكه شغل ايجاد كند، بازنشسته توليد مي كند-مشکل صندوقهاي بازنشستگي شديدتر مي شود. اين گرفتاري ها اهميت سرمايه گذاري مزيت دار و مديريت بهينه سرمايه گذاري هاي معموله را با واگذاري و يا افزايش بهره وري و بازدهي و ارزش افزوده ذخاير آن نشان مي دهد. هزينه هاي صندوق هاي بازنشستگي به عنوان سهمي از توليد ناخالص داخلي به طور روز افزوني افزايش مي يابد و عدم چاره جويي و اعمال اصلاحات به موقع، شانس بروز بحرانهاي جدي تر را در آينده افزايش مي دهد.

قانونگذاري بايد قابليت اجرايي داشته باشد، حسب مطالعات اكچوري با عنايت به مجموع تعداد ٢٨ قانوني كه تا كنون در هماهنگ سازي حقوق بازنشستگي بدون پشتوانه مالي به صندوق بازنشتگي كشوري تحميل شده بالغ بر رقم ٤٢٠هزار ميليارد تومان تعهداتي براي صندوق بازنشستگي كشوري ايجاد نموده است.

صندوقهاي بازنشستگي ماهيت بين النسلي داشته و منابع مالي اصلي آنها در تامين حقوق بازنشستگان، حق بيمه بازنشستگي دريافتي از كاركنان شاغل بوده كه مطابق قانون و اساسنامه صندوقها، بايستي سرمايه گذاري شده و درآمد حاصل از آن، صرف پرداخت حقوق بازنشستگي گردد ولي در شرايط فعلي به ناچار و اجبار، كشور بازنشستگي كه حدود ٢٣/ منابع مالي صندوق بازنشستگي را تشكيل مي دهد، بلافاصله پس از دريافت، در پرداخت حقوق بازنشستگي تمامأ هزينه مي گردد. اين خود از بحران بسي هايل تر است اين چنين حالت بلاي كشور است

صندوقهاي بازنشستگي بايد ساختارهاي سازماني خود را براي شرايط مديريت مطلوب مالي و اقتصادي آن، تنظيم و تعديل نمايد و با بهره گيري از مشاركت موثر بازيگران عرصه بيمه اجتماعي و سرمايه گذاري تعيين كننده، دستاورد هاي پايداري را براي مشتركين اجتماعي خود فراهم آورد.

كمال الدين پيرموذن، عضوهيات مديره صندوق بازنشستگي

نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری