کد خبر: ۱۸۰۹۷۷
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰
مهدی کیان
بزرگترین علت خشونت داعش در منطقه و جهان بهره برداری از تئوری آشوب است. زیرا جنگ در مقابل حل وفصل مسائل به روش دیپلماتیک وشدیدترین نوع برخورد انسان ها تلقی میگردد و در واقع جنگ نتیجه شکست دیپلماسی و یا اوج یک رقابت منطقی و برخوردهای محدود است بنابراین در شرایط عملی جنگ بهترین کار تصرف کامل سرزمین دشمن و شکست مقاومت دشمن بدون جنگیدن است و در عملیاتهای کلاسیک باید از این الگو پیروی نمود اما با ارزیابی روش جنگیدن داعش میتوان فهمید خطرپذیری و انجام عملیات های ایزایی و ایجاد جبهه های جنگ نامتقارن از جمله ویزگیهای توسعه راهبردی این گروه است و هدف عمده داعش ایجاد فشار به حکومت مرکزی و وادار نمودن حکومت به انجام تصمیمات اشتباه است و داعش اهداف دیگری نظیر تاثیر بر عدم تمایل فاکتور انسانی نیروی نظامی حکومت مرکزی برای جنگیدن در برابر این گروه از طریق اقدامات خصمانه و وحشیانه میباشد و اگرچه داعش به عنوان گروه مهاجم قادر به کنترل مستقیم تمایلات حکومت مرکزی سوریه نیست اما با تهاجم به ظرفیتهای اساسی حکومت مرکزی وایجاد برداشتهای اشتباه حکومت مرکزی نهایتا تاثیر خود را خواهد داشت و داعش با افزایش عملیات در سراسر جهان به دنبال تاثیر در حوزه فیزیکی میدان عملیات خود از جمله قلمرو الکترونیکی ومردم و منابع مختلف ومولدهای انرژی و خطوط ارتباطی وقالیتهای فرماندهی و کنترل ظرفیتهای حکوکت مرکزی سوریه است و داعش از جمله به عنوان قدرت فیزیکی که وسیله اصلی برای ایجاد اجبار و روشی مرسوم برای ایجاد شرایط تضعیف است استفاده میکند که با ایجاد آتش و تخریب و تجزیه صورت میگیرد و اما درمرحله بعد این گروه با کاهش عملیات آفندی و یا پدافندی تاثیر عملیات خود را افزایش میدهد که به این عملیات فریب میگویند و در مرحله بعد برای تغییر اوضاع و قدرتمند نشان دادن خود وبرای حمله به ادراکات انسانی و با هدف تاثیر و مدیریت برداشتهای حکومت مرکزی از شرایط رزم و ایجاد ازهم گسیختگی و پراکندگی به جای یک سازماندهی صحیح صورت میدهد و در مرحله دیگر با کمک کشورهای هم پیمان نظیر ترکیه و عربستان به فرایندهای الکترونیکی حکومت مرکزی حمله میکند و در واقع داعش با توسعه میدان نبرد هرچند که در آن میدانهای نبرد پیروز نشود به دنبال برتری نظامی در جنگ اطلاعاتی است و در واقع الگوی نظامی و جنگی داعش همان الگوی کلنل ریچارد رفرانسکی میباشد که در این ایدئولوژی نظامی سامانه های اعتقادی و ادراکات احساسی مردم در اولویتند و سپس نیروهای نظامی

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: